, , ,

مفصل زانو 3R60

مفصل زانو 3R60 معرفی مفصل زانو 3R60 ، مفصلی 5 محوره است و به صورتی است که در قسمت قدامی دارای طراحی 4 محوره مرسوم می باشد ، با این تفاوت که در قسمت خلفی بارهای مفصل به وسیله یک محور اضافه جدا شده است. این طراحی خاص اجازه دو عملکرد متفاوت در ط…